Well Done Čistící prostředek na sprchové kouty s rozprašovačem 750ml

Rychle odstraňuje vodní kámen, čištěným plochám dodává zářivý lesk a čistotu.

82,56  bez DPH (21 %)
99,90 

skladem

Doba doručení: 3–7 dní

Sdílet produkt

Katalogové číslo: 8500

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.

Bezpečnostní pokyny:


        
Varování

Standardní věty o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Prevence: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
Reakce: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Vaše jméno
Prosím, vyplňte toto pole.
Váš e-mail
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Doplňující informace
Prosím, vyplňte toto pole.

Související produkty