1. Úvodní stránka
  2. Well Done
  3. Sense WC blok 5 in 1 Lavender

Sense WC blok 5 in 1 Lavender

WC čistič a osvěžovač – s lehce a bezpečně nasaditelným dávkovacím košíčkem, po každém splachování zůstává vaše wc mísa svěží a čistá. Funkce: 1. Hygiena 2. Odstraňuje nepříjemné pachy 3. Chrání před vodním kamenem 4. Dlouhotrvající účinek 5. Čistící pěna

37,11  bez DPH (21 %)
44,90 
skladem

Sdílet produkt

Katalogové číslo: 13523

Bezpečnostní upozornění:
Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Reakce: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+P330+P331+P311 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Související produkty

Nebyly nalezeny žádné výsledky.
Menu