1. Úvodní stránka
  2. Well Done
  3. Soda na praní 500g

Soda na praní 500g

Univerzální přípravek na čištění, namáčení, odstranění mastnoty a změkčovač vody

29,90  bez DPH (21 %)
36,18 
skladem

Sdílet produkt

Katalogové číslo: 12021

Bezpečnostní upozornění:
Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Související produkty

Nebyly nalezeny žádné výsledky.
Menu